Algemene Voorwaarden

 1. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving, zoals vermeld op de voorzijde met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.
 2. a. 
Bij aanvang van het lidmaatschap, dient de eerste periode vooruit te worden betaald.
  b. 
De betaling is een bijdrage met een vaste termijn behorende bij de vorm van lidmaatschap vermeld op de voorzijde van dit formulier en is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De lidmaatschapsbijdragen dienen binnen zes dagen na de ingang van iedere maand te zijn betaald, bij gebreke waarvan de deelnemer een boete verschuldigd is van € 5,- zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
  c. 
De lidmaatschapsbijdragen zullen in de periode van de 23e t/m de 31e van iedere maand middels een automatische incasso per bank of giro worden geïncasseerd (weigeringsperiode = 30 dagen).
  d. 
Bij niet tijdige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, alsmede € 5,- administratiekosten voor de eerste herinneringsnota en € 7,50 voor elke daaropvolgende herinneringsnota.
 3. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het lidmaatschapsformulier een lidmaatschapskaart, waarmee de toegang tot het gebouw verkregen kan worden. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel deze lidmaatschapskaart die eigendom blijft van Active Ladies, onverwijld in te trekken en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
 4. a. 
Daar wij in onze accommodatie werken met beroepskrachten zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van 1 kalendermaand te handhaven, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. De dag van ontvangst wordt aangehouden als afmeldingsdatum. Het wijzigen van de contributie geschiedt op dezelfde wijze.
  b. 
Tussentijdse opzegging bij een half jaar & jaarabonnement is niet mogelijk.
  c. 
In geval van ziekte kan na overleg van een doktersverklaring de lidmaatschapsbijdrage voor maximaal één maand worden opgeschort.
 5. Deelnemer ontvangt na afmelding bericht, op welke wijze hij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen. Lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
 6. 
Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Active Ladies worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld ongeacht of de deelnemer daar van op de hoogte is.
 7. Active Ladies behoudt zich het recht om: het sportcentrum te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn. Indien zij zich hiertoe noodzakelijk acht het geldende programma aan te passen, betreffende het aantal trainingsuren, docenten op trainingstijden en groepsgrootte.
 8. Active Ladies behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. Members ontvangen bij verhoging van de tarieven hierover schriftelijk bericht.
 9. Active Ladies is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de members, en is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.